ਐਸ.ਸੀ., ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ

ਐਸ.ਸੀ., ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ